Privacybeleid Animalherbs B.V.(Kamer van Koophandel-nummer 61150959)

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming van mei 2018.

De privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten.

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw naam, geslacht, adres, e-mailadres en aankoopgeschiedenis. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken(aankopen) uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten

Wij verwerken deze gegevens om bestellingen of andere opdrachten uit te kunnen voeren. Verzenden van onze nieuwsbrief. Of e-mail verkeer met u te hebben omtrent de dienstverlening. We verstrekken/ verkopen deze gegevens niet aan anderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding.

Bewaartermijn persoonsgegevens/ bestelhistorie

Wij bewaren uw persoonsgegevens/ bestelhistorie niet langer dan noodzakelijk, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de periode dat u bij ons besteld en/of de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Animalherbs B.V.

Betreft: Privacyrechten

Weyerswold 12, 7742 PJ Coevorden