ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1, definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gebruiker en Afnemer.
Gebruiker: Animalherbs B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 61150959.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer op grond waarvan Gebruiker Producten ten behoeve van Afnemer levert.
Afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die met Gebruiker een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Producten aan deze partij worden geleverd
Consument: een natuurlijk persoon die Afnemer is en Producten koopt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.huisdierendokter.nl en alle overige sites die onder de naam van Gebruiker geregistreerd staan.

Artikel 2, toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Producten door Gebruiker aan of ten behoeve van Afnemer.
2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten waarbij Gebruiker geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Afnemer doorlevert, alsmede op Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Gebruiker door een derde aan Afnemer wordt geleverd.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Gebruiker en Afnemer zijn overeengekomen./
2.4 Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gebruiker en Afnemer zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, danwel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
2.6 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 Gebruiker is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.
2.8 Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 3, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Offertes van Gebruiker zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Gebruiker de door Afnemer schriftelijke of per e-mail verstrekte opdracht aanvaardt, danwel op het moment dat Gebruiker tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.
3.4 Gebruiker verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5 Gebruiker behoudt zich het recht voor Afnemer te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te verwijderen en te verbieden verdere Producten te bestellen.
3.6 Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De werking van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
3.8 Overeenkomsten tussen partijen kunnen in diverse talen opgesteld worden, waaronder in het Engels, Nederlands of Duits.
3.9 Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.

Artikel 4, prijzen en tarieven

4.1 Alle door Gebruiker vermelde prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, maar exclusief transport-, aflevering-, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen.
4.3 Afnemer is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.
4.4 Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Gebruiker zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5, aanvaarding en bedenktijd voor Consumenten

5.1 Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Gebruiker kan hiervan een schriftelijke bevestiging vragen. De overeenkomst wordt alleen als ontbonden geaccepteerd indien uitsluitend de Producten in de onbeschadigde en ongeopende originele verpakking geretourneerd zijn. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De prijs wordt binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald minus € 5,00 administratiekosten.
5.2 Consumenten dienen Gebruiker binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk op de hoogte te stellen van non-conformiteit. Voor zichtbare afwijkingen geldt tevens een termijn van 30 dagen. Voor Afnemer geldt te allen tijde een termijn van 30 dagen.

Artikel 6, eigendomsvoorbehoud en zekerheid

6.1 Alle door Gebruiker geleverde Producten blijven eigendom van Gebruiker tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit, door Gebruiker geleverde Producten, aan Gebruiker verschuldigd is.
6.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Afnemer, danwel een derde bevinden, maar aan Gebruiker in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra de reële kans bestaat dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 7, levering

7.1 Opgegeven termijnen voor levering door de Gebruiker zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Gebruiker spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Gebruiker niet in verzuim. Gebruiker dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn geboden te worden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.2 Gebruiker is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Afnemer, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
7.3 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van Producten van Derden.
7.4 Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. Gebruiker zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, geheel terugbetalen.
7.5 Bij buitenlandse leveringen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico van Afnemer.
7.6 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8, betaling

8.1 De administratie van Gebruiker strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
8.2 Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op de op de factuur aangegeven wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
8.3 Afnemer dient de facturen van Gebruiker te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
8.4 Alle betalingen door Afnemer aan Gebruiker worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer.
8.5 Indien Afnemer enige factuur van Gebruiker niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welke bedrag direct opeisbaar is.
8.7 Indien Afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Afnemer aanmaningskosten van € 25,- verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling zal Gebruiker de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Gebruiker geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom. Afnemer is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.
8.9 Indien Afnemer van mening is dat een factuur onjuist is, kan Afnemer zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Gebruiker kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Gebruiker een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Afnemer aanvaard.
8.10 Gebruiker is bevoegd iedere door Gebruiker te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Afnemer heeft plaatsgevonden.
8.11 In geval van stornering wordt door Gebruiker eenmalig € 10,- exclusief BTW aan boete in rekening gebracht.

Artikel 9, beëindiging

9.1 Gebruiker zal van iedere opzegging of ontbinding een bevestiging per e-mail sturen.
9.2 Indien Afnemer niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig artikel 9.1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Gebruiker.
9.3 Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
9.4 Ontbinding en opzegging ontslaat Afnemer niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Gebruiker geleverde Producten, tenzij Gebruiker terzake deze Producten in verzuim is.
9.5 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Gebruiker hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien:

  1. Afnemer failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;
  2. Afnemer het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  3. Gebruiker redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Afnemer om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
  4. Afnemer (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 10, aansprakelijkheid

10.1 Gebruiker is bij haar activiteiten volledig afhankelijk van de medewerking en Producten van derden, waar Gebruiker inhoudelijk geen invloed op kan uitoefenen. Gebruiker is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Afnemer en Gebruiker en de geleverde Producten, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Gebruiker. Gebruiker levert verder slechts de door Afnemer gekozen Producten.
10.2 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding en vergoeding van gevolgschade.
10.4 Indien en voor zover Gebruiker jegens Afnemer tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, danwel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, danwel, indien er meerder facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, met een maximum van betreffende of € 250,-.
10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Gebruiker meldt.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Afnemer dient Afnemer direct schriftelijk mede te delen aan Gebruiker. Bij uitblijven hiervan is Afnemer aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of Gebruiker daardoor lijdt. Afnemer ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Afnemer niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Gebruiker.
10.7 Bij bestellingen op naam en adres van Afnemer, wordt deze persoon geacht besteller te zijn, tenzij deze persoon onomstotelijk bewijs kan leveren niet Afnemer te zijn.
10.8 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht.
10.9 Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten. Aansprakelijkheid voor gebruik ligt te allen tijde bij Afnemer.

Artikel 11, klachten en Garantie

11.1 Voor door Gebruiker aan Consumenten geleverde Producten van Derden is Gebruiker gedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt.
11.2 Klachten en aanspraken op garantie zijn slechts geldig indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de betreffende Producten zijn ontvangen door Gebruiker.
11.3 Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
11.4 De ingebrekestelling dient een redelijke termijn te bevatten voor oplossing van de klachten.
11.5 Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Gebruiker, danwel de producent van de Producten, waaronder ondermeer verstaan worden ongelukken, beschadiging en blootstelling aan water.
11.6 Afnemer zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/ of kwantiteit van de geleverde prestatie.
11.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten schort de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van die of andere Producten niet op.
11.8 Afnemer kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele garantieperiode.
11.9 Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker trachten de levering alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Afnemer nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
11.10 Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Afnemer.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
12.2 Op verzoek van Afnemer zal Gebruiker de door Gebruiker verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 13 Geschillen

13.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Gebruiker.
13.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
13.3 Alle geschillen tussen Gebruiker en Afnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.